Váš rabat
Aktuálně jsou u všech položek uvedené základní ceny. Pro zobrazení Vašich cen, zadejte do pole "Váš rabat" výši Vám přiděleného rabatu a stiskněte tlačítko pro přepočítání.

Váš rabat: % přepočítat
Vaše objednávka
Aktuálně nemáte vložené žádné zboží pro sestavení objednávky.

Položku na objednávku přidáte vyplněním počtu kusů a kliknutím na symbol přidat tuto položku do objednávky u požadovaného produktu v pravé části obrazovky, v přehledu produktů.
Vyhledat prodejce
zvolte kraj, případně okres:

přejít na seznam produktů

Obecný popis systému AHVO, montážní postupy a příklady objednání

Systém navržený s ohledem na nové požadavky distribučních společností a zároveň s ohledem na optimalizaci pořizovacích nákladů.

Obecný popis:

Skříně jsou řešeny jako monoblok. Skříně mají základní rozměry výšku 585 mm, hloubku 216 mm a šířku 420 mm. Jednotlivé díly skříní jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schválené EZÚ a Technickým ústavem požární ochrany jako nesnadno hořlavé - třídy "B" s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. AHVO rozvaděče lze montovat na sloup, na povrch, zazdívat a umísťovat do volného prostranství jako pilíř.
Dveře rozvaděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozvaděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 200°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Zamykání dveří je možné až na dva jednotlivé zámky nebo jeden pákový zámek. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést pouhým otevřením rozvaděče. Na dveře lze dodatečně namontovat lištu zajišťující odvětrání rozvaděče aniž by bylo narušeno krytí IP 44.
Celkové zpracování skříně zajišťuje sestavení jednotlivých skříní nad sebe v teoreticky nekonečnou řadu.
Skříně jsou konstruovány s ohledem na pořizovací náklady při dodržení veškerých požadavků. U skříní a především pilířů je snížen počet výlisků, což se pozitivně projevuje v ceně rozvaděčů systému AHVO.
Zadní stěna rozvaděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena lištou pro osazení pomocných segmentů se zalisovanými maticemi M6 nebo M8.

Obecné požadavky:

Údržba skříní:

 • vnější povrch: Skříně celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou údržbu.
 • zámky: Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
 • závěsy: Nerezové čepy pantů nepotřebují žádnou údržbu.
 • vnitřní výstroj: Ocelová výstroj skříní je galvanicky upravena a není nutné provádět jakoukoli údržbu. U elektrických spojů je nutné spoje předepsaným momentem.
 • všeobecně: Kontrola, údržba a revize přípojkových, jistících a rozpojovacích skříní se provádí dle platných norem.

Manipulace, skladování a přeprava

Manipulace a doprava přípojkových, rozpojovacích a jistících skříní se musí provádět s vyloučením pádů. Skladování skříní je možné provádět v několika vrstvách s použitím prokladů. Při skladování se nesmí připustit zatékání vody do skříně - skladovat pod přístřeškem.

Životní prostředí a podmínky likvidace

Materiál SMC použitý na výrobu skříní je zdravotně a z hlediska působení na životní prostředí nezávadný. Použitý plast je recyklovatelný a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se tímto zavazuje ke zpětnému odběru a likvidaci po skončení životnosti či při poškození.

Materiál

Skříně pro elektrotechniku a další účely, jsou vyrobeny z lisovací hmoty SMC. Jedná se o termosetický kompozitní materiál na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic a dalších komponentů vyztužených skleněnými vlákny. Tento materiál vykazuje i při dlouhodobé expozici na volné povětrnosti (20 let i více) pouze známky vzhledových změn, které dle provedených měření nemají prakticky žádný vliv na změnu jeho mechanických pevností a elektrických vlastností.
V tomto směru vykazuje SMC při použití pro rozváděčové a jiné skříně řadu výhod v porovnání s termoplasty, u kterých může docházet vlivem expozice na povětrnosti k nevratným změnám mechanických vlastností - např. výraznému poklesu rázové houževnatosti vlivem UV záření.
Vytvrzený materiál SMC je po zdravotní stránce zcela nezávadný. Použitá skleněná vlákna zde nepředstavují žádné nebezpečí ani v případě povrchové eroze materiálu po mnoha letech používání. Jedná se o netoxický materiál, který nezpůsobuje ani při vnějších poraněních pokožky žádné onemocnění.
Likvidace výrobku po ukončení jejich zatím časově neohraničené životnosti nemá žádný negativní ekologický vliv. Jako způsob likvidace výrobku je možno použít drcení s jeho recyklací.

Nejdůležitější přednosti materiálu SMC pro elektrotechnické výrobky:

 • vysoký stupeň krátkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického namáhání materiálu
 • trvalé tepelné zatížení bez ztráty mechanických pevností materiálu
 • tvarová stálost materiálu za tepla bez deformací
 • rozměrová stálost dílů bez smrštění
 • vysoká požární odolnost a odolnost vůči elektrickému oblouku
 • vynikající elektroizolační vlastnosti materiálu s odolností vůči plazivým proudům
 • odolnost vůči chemikáliím bez tvorby korozních mikrotrhlin

Uvedené fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu SMC jsou ověřeny výsledky zkoušek dle platných norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovací hmoty SMC podléhá certifikačnímu řízení dle příslušných norem ISO.

Barvení skříní

Barvení skříní není nutné. V případě, že nevyhovuje z architektonických důvodů barva odstínu RAL 7035, lze pro zajištění požadovaného vzhledu výrobku povrch SMC zušlechtit tradičními způsoby dodatečné povrchové úpravy nátěrovými hmotami například na bázi polyuretanu, nebo akryláty.

Rozlišení skříní dle způsobu osazení:

vestavná i na sokl

u skříně v provedení "vestavná i na sokl" si lze zvolit z osazení do výklenků ve zdivu, nebo na sokl jako volně stojící pilíř, jedná se o univerzální skříň.

pilíř

skříň v provedení "pilíř" je skříň včetně soklu AHVO kat.č: 82300 a základu AHVO kat.č: 80380.

na stožár

skříní na stožár se rozumí skříň pro osazení na podpěrný bod venkovního vedení. Skříň je z výroby upravena pro upevnění systémem "BANDIMEX".

na stěnu

skříní na stěnu se rozumí skříň s možností montáže na stěnu a úpravami pro montáž na stěnu z výroby.

Způsoby osazení:

 • do zdiva (i do zděného pilíře)
 • montáž na stožár
 • montáž skříně se soklem jako volně stojící pilíř

Montážní postup skříní do zdiva:

Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozvaděče se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.
Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby skříň vystupovala zvýšeným rámečkem ze zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou). Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty. Při zaúsťování přívodních kabelů je výhodné demontovat zavírací lištu skříně (pouze u přípojkových skříní) pootočením a vytažením zajišťovacích čepů.
Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, případně zazdít celý kabelový prostor. Odvětrání skříně je možné zlepšit větrací lištou (viz. příslušenství) na dveře s dodržením IP 44.
Po dokončení montáže kabelů se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stožár:

Skříně určené pro montáž na stožár se dodávají připravené pro tuto montáž. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Rozpojovací venkovní skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.
Na zadní stěně skříní jsou stabilizátory pro osazení na sloup. Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex".
Před nasazením chránících vývodových plastových trubek se ostrým předmětem shora (zdola) v předlisované drážce a zvoleném průměru (50, 63, 76 mm) proříznou průchodky pro vstup a výstup vodičů. Základ držáku vývodových trubek (dodávaný samostatně jako příslušenství) se upevní pásky na sloup tak, aby horní byl cca 0,5 m pod horním koncem trubek, a spodní do středu mezi skříň a horní držák. U sloupů nad 9 m délky se doporučuje použití tří kusů držáků trubek. Plastové trubky se nasadí spodním koncem na vývodky u skříně a připevní dělenou částí k základu držáku. Ze skříně se odmontují dveře a do upevněných trubek a skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí. Před připojením na síť se trubky osadí kryty vývodových trubek (dodávané samostatně jako příslušenství).
Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej také chránit plastovou trubkou, která se připevňuje ke sloupu stejným způsobem, jako trubky pro vývod vodičů k venkovnímu (vzdušnému) vedení. Na mosazný svorník M 8 na zadní vnější straně skříně (je-li jím skříň vybavena) se případně připojí uzemnění skříně.
Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup skříní na stěnu:

Skříně určené pro montáž na stěnu jsou pouze ty, u kterých lze zabezpečit krytí kabelového vstupu. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Skříně se osazují ve výši min. 0,6 m nad terénem.
Ze skříně se demontují dveře případně část vnitřních přístrojů a na zadní stěně skříně se vyvrtají otvory pro upevnění. Rozmístění a počet otvorů je nutné přizpůsobit vnitřní výstroji skříně a stavu a povaze stěny, na níž je skříň připevňována. Pro upevnění skříně se používá běžného spojovacího materiálu (hmoždinky, vruty). Po připevnění skříně na stěnu se zpět namontují přístroje.
Přívodní a odvodní vodiče skříně musí být dostatečně chráněny před mechanickým poškozením. Po zaústění vodičů do skříně se vodiče odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se připojí a dle potřeby označí.
Zpět se namontují všechny kryty a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

Montážní postup pro volně stojící pilíř

Skříně v provedení pilíř se umisťují volně do terénu, případně k budovám a plotům. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pilíř se skládá ze tří základních částí: skříně, soklu a základu pilíře. Tyto díly lze objednávat i jako samostatné položky v objednávce a lze ve volném prostranství osadit nejprve sokl se základem pilíře a po dokončení všech úprav terénu osadit a připojit skříň.
Nejprve se smontuje plastový či betonový základ pilíře. Vezmou se dva díly základu, které se rozepřou dodanou rozpěrnou tyčí přesně na šíři soklu tak, aby předvrtané díry (zapuštěné šrouby) dosedly k dírám v patě pilíře. Poté se základ smontuje se soklem. Pro základ se vykope jáma a sestava soklu včetně základu se v ní usadí na zhutněné horizontálně srovnané lože tak, aby základ soklu byl cca. 5 cm pod konečnou úrovní terénu. Sokl se srovná a po stranách přisype zeminou, nebo v případech, kde je nižší únosnost zeminy přibetonuje. Poté lze připevnit skříň na sokl.
Ze skříně se demontují dveře. Dále se ze skříně vyjme kryt kabelového prostoru pootočením a vytažením zajišťovacích čepů a vyklopením krytu vpřed. Poté se ještě demontuje zavírací lišta v dolní části soklu pootočením a vytažením zajišťovacích čepů. Kabelový prostor je vybaven konzolou "L" profilu pro uchycení kabelů a tím i zamezení případnému mechanickému namáhání proudových spojů. Konce vodičů a kabelů se odizolují a případně opatří kabelovými oky nebo u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují, připojí a do ochranné svorky označené značkou uzemnění (je-li skříň svorkou vybavena) se připojí zemnící vodič.
Po dokončení montáže kabelů začneme s dosypáním základu pilíře. Postupně základ dosypáváme a zhutňujeme uvnitř inertním materiálem. Po zasypání celého základu se osadí zpět zavírací lišta a vodiče se dle potřeby označí. Poté se osadí kryt kabelového prostoru a dveře skříně a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné. Nakonec provedeme konečnou terénní úpravu.

Příklady objednání:

PVRIS 3x160 "V"
PPS 6x160 "W"
PPS 3x250 vestavná i na sokl
Sokl AHVO
Základ AHVO
kat.č: 11332
kat.č: 22342
kat.č: 25360
kat.č: 82300
kat.č: 80380
3 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
celkem   10 ks
©2004 ELPLAST-KPZ Rokycany, s.r.o. | created by webwork.cz