Váš rabat
Aktuálně jsou u všech položek uvedené základní ceny. Pro zobrazení Vašich cen, zadejte do pole "Váš rabat" výši Vám přiděleného rabatu a stiskněte tlačítko pro přepočítání.

Váš rabat: % přepočítat
Vaše objednávka
Aktuálně nemáte vložené žádné zboží pro sestavení objednávky.

Položku na objednávku přidáte vyplněním počtu kusů a kliknutím na symbol přidat tuto položku do objednávky u požadovaného produktu v pravé části obrazovky, v přehledu produktů.
Vyhledat prodejce
zvolte kraj, případně okres:

přejít na seznam produktů

Obecný popis systému PS, montážní postupy a příklady objednání

Obecný popis:

Skříně jsou řešeny jako monoblok. Skříně mají základní rozměry výšku 240 mm, hloubku 125 mm a šířku 300 mm. Jednotlivé díly skříní jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schválené EZÚ a Technickým ústavem požární ochrany jako nesnadno hořlavé - třídy "B" s úpravou pro expozici na povětrnosti a vhodnými vlastnostmi pro elektrotechniku.
Jednotlivé komponenty jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich montáž byla jednoduchá a užití pokrylo široké spektrum požadavků elektrotechniky v jednotlivých odvětvích. Skříně systému PS lze montovat na sloup, na povrch a zazdívat.
Dveře rozvaděče jsou zvenčí hladké, což nenarušuje estetiku rozvaděče. Materiál a konstrukce dveří eliminuje jejich jakékoli vlnění nebo prohnutí. Otevření dveří je možné v úhlu 160°, což zamezuje jejich případnému nechtěnému poškození při pracích uvnitř skříně. Dveře jsou dostatečně odolné proti mechanickému poškození nebo destrukci. Uzavírání dveří je možné na zámek nebo na šroubek M5 s možností zaplombování. Demontáž dveří je jednoduchá a lze jí provést odjištěním pootočením a vysunutím čepu dveří po otevření rozvaděče.
Zadní stěna rozvaděče, která je především určena pro montáž přístrojů, je opatřena zalisovanými maticemi M6.

Obecné požadavky:

Údržba skříní:

 • vnější povrch: Skříně celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou údržbu.
 • zámky: Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.
 • závěsy: Nerezové čepy pantů nepotřebují žádnou údržbu.
 • vnitřní výstroj: Ocelová výstroj skříní je galvanicky upravena a není nutné provádět jakoukoli údržbu. U elektrických spojů je nutné spoje předepsaným momentem.
 • všeobecně: Kontrola, údržba a revize přípojkových, jistících a rozpojovacích skříní se provádí dle platných norem.
 • Manipulace, skladování a přeprava

  Manipulace a doprava přípojkových, rozpojovacích a jistících skříní se musí provádět s vyloučením pádů. Skladování skříní je možné provádět v několika vrstvách s použitím prokladů. Při skladování se nesmí připustit zatékání vody do skříně - skladovat pod přístřeškem.

  Životní prostředí a podmínky likvidace

  Materiál SMC použitý na výrobu skříní je zdravotně a z hlediska působení na životní prostředí nezávadný. Použitý plast je recyklovatelný a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se tímto zavazuje ke zpětnému odběru a likvidaci po skončení životnosti či při poškození.

  Materiál

  Skříně pro elektrotechniku a další účely, jsou vyrobeny z lisovací hmoty SMC. Jedná se o termosetický kompozitní materiál na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic a dalších komponentů vyztužených skleněnými vlákny.
  Tento materiál vykazuje i při dlouhodobé expozici na volné povětrnosti (20 let i více) pouze známky vzhledových změn, které dle provedených měření nemají prakticky žádný vliv na změnu jeho mechanických pevností a elektrických vlastností.
  V tomto směru vykazuje SMC při použití pro rozváděčové a jiné skříně řadu výhod v porovnání s termoplasty, u kterých může docházet vlivem expozice na povětrnosti k nevratným změnám mechanických vlastnosti - např. výraznému poklesu rázové houževnatosti vlivem UV záření.
  Vytvrzený materiál SMC je po zdravotní stránce zcela nezávadný. Použitá skleněná vlákna zde nepředstavují žádné nebezpečí ani v případě povrchové eroze materiálu po mnoha letech používání. Jedná se o netoxický materiál, který nezpůsobuje ani při vnějších poraněních pokožky žádné onemocnění.
  Likvidace výrobku po ukončení jejich zatím časově neohraničené životnosti nemá žádný negativní ekologický vliv. Jako způsob likvidace výrobku je možno použít drcení s jeho recyklací.

  Nejdůležitější přednosti materiálu SMC pro elektrotechnické výrobky:

  • vysoký stupeň krátkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického namáhání materiálu
  • trvalé tepelné zatížení bez ztráty mechanických pevností materiálu
  • tvarová stálost materiálu za tepla bez deformací
  • rozměrová stálost dílů bez smrštění
  • vysoká požární odolnost a odolnost vůči elektrickému oblouku
  • vynikající elektroizolační vlastnosti materiálu s odolností vůči plazivým proudům
  • odolnost vůči chemikáliím bez tvorby korozních mikrotrhlin

  Uvedené fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálu SMC jsou ověřeny výsledky zkoušek dle platných norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovací hmoty SMC podléhá certifikačnímu řízení dle příslušných norem ISO.

  Barvení skříní

  Barvení skříní není nutné. V případě, že nevyhovuje z architektonických důvodů barva odstínu RAL 7035, lze pro zajištění požadovaného vzhledu výrobku povrch SMC zušlechtit tradičními způsoby dodatečné povrchové úpravy nátěrovými hmotami například na bázi polyuretanu, nebo akryláty.

  Rozlišení skříní dle způsobu osazení:

  venkovní

  skříně v provedení "venkovní" je uzpůsobena pro osazení do zdiva. Uzavírání skříně je na šroubek M5 s možností zaplombování.

  kabelová

  skříň v provedení "kabelová" je uzpůsobena pro osazení do zdiva. Uzavírání skříně je na energetický zámek s možností zaplombování.

  na sloup

  skříně v provedení "na sloup" je určena pro osazení na sloup. Držák skříně se však objednává samostatně (viz. Příslušenství). Uzavírání skříně je na šroubek M5 s možností zaplombování.

  na sloup se zámkem

  skříně v provedení "na sloup" je určena pro osazení na sloup. Držák skříně se však objednává samostatně (viz. Příslušenství). Uzavírání skříně je na energetický zámek s možností zaplombování.

  Způsoby osazení:

  • do zdiva (i do zděného pilíře)
  • montáž na stožár

  Montážní postup skříní do zdiva:

  Skříně se z pravidla umisťují vně budov do výklenků ve zdivu nebo volně stojících zděných pilířů. Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Pojistkové skříně a elektroměrové rozvaděče se umisťují dle požadavků příslušného energetického podniku.
  Před montáží se vysadí dveře skříně a překontrolují rozměry výklenku.
  Pomocí dřevěných klínků se srovná skříň tak, aby vrchní zvýšený rámeček mírně vystupoval ze zdiva a boky skříně lícovaly s povrchem zdiva. Po předchozím navlhčení výklenku vodou se do něj skříň upevní cementovou maltou (případně lze skříň upevnit montážní pěnou) tak, aby skříň vystupovala zvýšeným rámečkem ze zdiva. Je nutné dostatečně zajistit rozměry skříně před konečným upevněním ve zdivu, aby nedošlo k deformaci (např. dřevěnou rozpěrou). Poté se skříň vyčistí od zbytků cementové malty.
  Konce vodičů a kabelů se odizolují, případně se opatří kabelovými oky nebo se u provedení s praporci "V" ukončí třmenovými svorkami. Vodiče se vyformují a do ochranné svorky označené značkou uzemnění se připojí zemnící vodič. Kabelový vstup skříně je nutné utěsnit před vnikáním vlhkosti zalitím kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.
  Poté se osadí dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

  Montážní postup skříní na stožár:

  Ke skříním na sloup se samostatně dodává držák skříně (viz. Příslušenství). Pro obsluhu musí být před skříní prostor o hloubce nejméně 800 mm. Při montáži v blízkosti jiného rozvodného zařízení musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti. Přípojkové skříně se osazují dle požadavků příslušného energetického podniku.
  Pro upevnění skříně na sloup se používá nerezové pásky "Bandimex". Ze skříně se odmontují dveře a do skříně se protáhnou vodiče. Vodiče se odizolují a případně se opatří kabelovými oky nebo se ukončí třmenovými "V" nebo "P" svorkami. Poté se vodiče dle potřeby označí.
  Je-li do skříně zaústěn zemní kabelový vývod je nutno jej chránit plastovou trubkou před mechanickým poškozením.
  Zpět se namontují dveře a odzkouší se zavírání a zamykání dveří. Zámky skříní jsou vyrobeny s mosazným jádrem a při výrobě promazány. Další mazání již není nutné.

  Příklady objednání:

  PS 100 A Venkovní
  PS 100-SD Venkovní + DEHNbloc/1
  kat.č: 4020
  kat.č: 4120 + 900111
  2 ks
  1 ks
  celkem   3 ks
  ©2004 ELPLAST-KPZ Rokycany, s.r.o. | created by webwork.cz